เงื่อนไขและข้อกำหนด

ข้อตกลงนี้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ซึ่งเป็นบริการของ
บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด (ต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”)

ข้อ 1 การยอมรับข้อตกลง

 1. ผู้ใช้งานต้องยอมรับข้อตกลงนี้และเข้าเป็นสมาชิกในการใช้งานเว็บไซต์นี้ และสมาชิกไม่สามารถยกเลิกการยอมรับดังกล่าวได้
 2. ณ วันที่สมัครสมาชิก ผู้ใช้งานต้องบรรลุนิติกาวะตามกฎหมายแล้ว ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารก หรือเสมือนไร้ความสามารถ กรณีที่ผู้ใช้งานยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรุณาขอรับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม (รวมถึงการยอมรับข้อตกลงนี้) ก่อนใช้งาน
 3. สำหรับสมาชิกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในขณะที่ยอมรับข้อตกลงนี้และใช้งานเว็บไซต์นี้หลังจากบรรลุนิติภาวะแล้ว จะถือว่าสมาชิกดังกล่าวยอมรับการกระทำทุกอย่างที่ผ่านมาเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

ข้อ 2 การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ตามที่บริษัทฯพิจารณาแล้วและเห็นว่าจำเป็น
 2. หากบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ จะแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท และให้การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ทันทึที่แสดงดังกล่าว
 3. หากสมาชิกไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้ สามารถยกเลิกการเปินสมาชิกและหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจทำให้คะแนนที่สะสมมาเป็นโมฆะ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อความเสียหายอันอาจเกิดต่อสมาชิก

ข้อ 3 การสมัครสมาชิก

 1. ผู้ที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์นี้ยืนยันว่า เป็นผู้มีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรมตามกฎหมายและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นสมาชิก ต้องสมัครสมาชิกโดยลงทะเบียนข้อมูลสมาชิกและรหัสผ่านตามที่บริษัทฯ กำหนดในการใช้งานเว็บไซต์นี้
 3. ผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นสมาชิก ต้องให้ข้อมูลสมาชิกที่ถูกต้องและเป็นความจริงแก่บริษัทฯ ในการสมัครสมาชิก หากพบว่าข้อมูลสมาชิกผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกสมาชิกต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกโดยเร็ว
 4. สมาชิกสามารถสร้างบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น ผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วไม่สามารถสมัครสมาชิกเพิ่มได้
 5. บริษัทฯ จะมอบบริการเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ให้ตามข้อมูลที่สมาชิกได้ให้ไว้ หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่องจากการปลอมแปลงข้อมูลสมาชิกกรอกข้อมูลผิด หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายดังกล่าว
 6. สมาชิกต้องรักษารหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้เป็นอย่างดี และไม่ให้บุคคลที่สามนำไปใช้ บริษัทฯ จะถือว่าทุกการกระทำที่ดำเนินไปโดยใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้เป็นการกระทำของสมาชิกเจ้าของรหัสผ่านดังกล่าวทั้งหมด หากสมาชิกไม่สามารถเข้าใช้งานได้เนื่องจากลืมรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดต่อสมาชิกจากการกระทำดังกล่าว

ข้อ 4 การยกเลิกการเป็นสมาชิก

 1. สมาชิกไม่สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
 2. หากสมาชิกยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆที่จะเกิดขึ้น

ข้อ 5 การใช้งานเว็บไซต์

 1. สมาชิกสามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
 2. ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ สมาชิกต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสภาพแวดล้อมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่นที่จำเป็นด้วยความรับผิดชอบของตนเองและด้วยค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

ข้อ 6 การส่งโฆษณา

บริษัทฯ อาจส่งโฆษณาให้สมาชิก ทางอีเมล ข้อความ (SMS) หรือ สื่อ Social Media อื่นๆ ฯลฯ หากสมาชิกไม่ประสงค์จะรับโฆษณาของบริษัทฯ สมาชิกสามารถแจ้งยกเลิกการรับโฆษณาตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อ 7 การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์

บริษัทฯ สามารถปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลบ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าและบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่อาจเกิดต่อสมาชิกจากการกระทำดังกล่าว

ข้อ 8 การหยุดให้บริการ

หากเกิดเหตุการณ์ที่ระบุต่อไปนี้ ให้บริษัทฯ สามารถหยุดการให้บริการเว็บไซต์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ชั่วคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่อาจเกิดต่อสมาชิกจากการกระทำดังกล่าว

 1. เมื่อซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ของเว็บไซต์นี้ ทั้งที่ต้องทำเป็นระยะและกรณีฉุกเฉิน
 2. เมื่อระบบต้องรับภาระสูงมาก จากการเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากหรือสาเหตุอื่นใดที่ไม่อาจคาดเห็นได้ล่วงหน้ารวมทั้งเหตุสุดวิสัย
 3. เมื่อมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสมาซิก
 4. เมื่อผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ
 5. เมื่อการให้บริการเว็บไซต์นี้เป็นไปได้ยากจากสาเหตุของภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วมฯลฯ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ เช่น ไฟไหม้ไฟดับฯลฯ หรือสาเหตุอื่นที่มิอาจเลี่ยงได้ เช่น สูงคราม กรณีพิพาท ความไม่สงบ การจลาจล ข้อพิพาทแรงงาน ฯลฯ
 6. เมื่อไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์นี้ได้เนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมาย ฯลฯ
 7. กรณีอื่นๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็น

ข้อ 9 การสิ้นสุดเว็บไซต์

 1. ในกรณีการสิ้นสุดระยะเวลาของเว็บไซต์นี้ด้วยเหตุผลใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เดือน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่อาจเกิดต่อสมาชิกเช่น การชดเชยค่าเสียหาย
 2. ให้บริษัทฯ สามารถยุติเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ หากมีสาเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามที่กำหนตในวรรคก่อนหน้านี้ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่อาจเกิดต่อสมาชิก เช่น การชดเชยค่าเสียหาย

ข้อ 10 การใช้งานบริการภายนอก

 1. หากสมาชิกจะใช้บริการภายนอก เช่น LINE Facebook Google+ ฯลฯ ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งาน และเงื่อนไขอื่นของบริการภายนอกดังกล่าว นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ตัวย

ข้อ 11 เจ้าของสิทธิ

 1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นของบริษัทฯ หรือผู้ที่ให้อนุญาตแก่บริษัทฯ สมาชิกไม่สามารถใช้งานนอกเหนือจากรูปแบบการใช้งานที่เว็บไซต์นี้กำหนด
 2. อาจมีการแสดงเครื่องหมายการค้า ฯลฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ อนุญาตให้ใช้งานหรือมอบสิทธิในเครื่องหมายการค้า ฯลฯ ให้แก่สมาชิกหรือบุคคลอื่น

ข้อ 12 ข้อห้าม

ห้ามมิให้สมาชิกกระทำการต่อไปนี้ ในการใช้งานเว็บไซต์นี้

 1. การกระทำอันขัดต่อวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้หรือข้อตกลงนี้
 2. การกระทำอันเป็นความผิดต่อกฎหมาย ฯลฯ
 3. การกระทำอันละเมิดสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ บุคคลที่สาม ฯลฯ
 4. การกระทำอันเป็นการมอบผลประโยชน์ต่อกลุ่มใช้ความรุนแรงต่อต้านสังคม ฯลฯ
 5. การกระทำอันเป็นการเข้าถึงเชิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมิชอบ
 6. การกระทำอันเป็นการสร้างภาระอย่างรุนแรงต่อเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่อข่ายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 7. การกระทำอันป็นการได้มาซึ่งข้อมูลความลับของบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ฯลฯ โดยมิชอบ
 8. การกระทำอันป็นการแอบอ้างเป็นบุคคลที่สาม หรือการใช้ข้อมูลสมัครสมาชิกหรือรหัสผ่านของบุคคลที่สาม
 9. การกระทำอันป็นการให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลสมัครสมาชิกหรือรหัสผ่านของตน
 10. การกระทำอันเป็นการใช้งานข้อบกพร่อง (บั๊ก) ของเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการกระทำอันเป็นการใช้งานเครื่องมือภายนอก (BOT เครื่องมือโกง ฯลฯ) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
 11. การกระทำอันเป็นการเตรียม สนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทำที่ระบุข้างตัน
 12. การกระทำอื่นที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 13 มาตรการต่อการกระทำผิดข้อตกลง

 1. บริษัทฯ สามารถหยุดการใช้งานเว็บไซต์นี้ของสมาชิกทั้งหมดหรือบางส่วน ยกเลิกการสมัครสมาชิก หรือดำเนินมาตรการอื่นที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมได้โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า หากสมาชิกกระทำผิดหรืออาจกระทำผิดข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงการใช้งานแอปพลิเคชั่น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดต่อผู้ใช้งานจากการกระทำดังกล่าว
 2. สมาชิกอาจต้องรับผิดความเสียหายทั้งหมดที่เกิดกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่สามทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการกระทำอันผิดข้อตกลงนี้

ข้อ 14 การไม่รับประกัน

 1. บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่อง (บั๊ก) หรือปัญหาทางด้านความมั่นคงปลอดภัย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์นี้จะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม สมาชิกจะไม่กระทำผิดกฎหมายฯลฯ จากการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์นี้ ฯลฯ และแม้จะเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น บริษัทฯ ก็ไม่มีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้
 2. บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะรองรับการทำงานบนทุกเบราว์เซอร์และทุกระบบปฏิบัติการ (0S) และแม้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จะเกิดข้อบกพร่องในการทำงานจากการอัปเดตเวอร์ชั่นของเบราเซอร์ระบบปฏิบัติการฯลฯ บริษัทฯ ก็ไม่มีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการอัปเดต
 3. สมาชิกอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วนจากการแก้ไขกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานรัฐ ฯลฯ

ข้อ 15 ความรับผิด

 1. แม้จะเกิดความเสียหายต่อสมาชิกจากเว็บไซต์นี้บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดความเสียหายโดยอ้อมและความเสียหายพิเศษ (รวมถึงกรณีที่คาดว่าหรือคาดได้ว่าจะเกิดความเสียหาย) ยกเว้นกรณีที่เกิดจากความตั้งใจหรือความประมาทอย่างร้ายแรงของบริษัทฯ
 2. หากเกิดข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลที่สาม เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ให้สมาชิกแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ และดำเนินการแก้ไขด้วยความรับผิดชอบของตนเองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทและไม่ต้องรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 16 วิธีติดต่อ

ให้บริษัทฯ ติดต่อสมาชิกเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ผ่านการแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีเมล ข้อความ (SMS) หรือวิธีอื่นที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 17 การติดต่อสอบถาม

ชื่อ ที่อยู่ และช่องทางติดต่อบริษัทฯ สำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้เป็นดังต่อไปนี้

[ชื่อ] บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
[ที่อยู่] 55/113 ซ.ลาดพร้าว 88 (อรพิน) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
[ช่องทางติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมลแอดเดรส)] ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-539-2004 / services@lumyook2002.co.th ในเวลาทำการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักตฤกษ์
[Facebook] https://www.facebook.com/PLBYfashionthailand

ข้อ 18 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ให้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับข้อตกลง

แก้ไขเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นี้