การคืนเงิน

ระยะเวลาและช่องทางการคืนเงิน

1. ผ่านบัญชีธนาคาร ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 3-7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับอีเมลแจ้งอนุมัติคืนสินค้า
2. ผ่านบัตรเครดิตธนาคาร (สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น) ลูกค้าจะได้รับเงินคืนหลัง 45 วันทำการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการคืนเงินและนโยบายการคืนเงิน ของแต่ละธนาคาร เงินจะถูกคืนให้ในรอบบิลถัดไป นับจากวันที่ได้รับอีเมลแจ้งอนุมัติคืนสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดช่องทางการคืนเงินสำหรับการชำระเงินรูปแบบอื่นๆ และเจ้าหน้าที่อาจ ติดต่อเพื่อขอหลักฐานเพิ่มเติมในการคืนเงินต่อไป